Xem danh sách hồ sơ đến hẹn trả
Kỳ thống kê:      Xem kết quả  Word 
Chọn phòng ban:

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Kỳ thống kê: ......

TT Tên phòng ban đơn vị Tổng số hồ sơ Đã giải quyết Đang giải quyết Đúng hẹn Trễ công đoạn Trễ hẹn hồ sơ
1 Bộ phận TN&TKQ - - - - - -
2 Bộ phận văn thư - - - - - -
3 Văn phòng Sở - - - - - -
4 Ban Giám đốc - - - - - -
5 Phòng Thẩm định dự án - - - - - -
6 Phòng Quy hoạch - Tổng hợp - - - - - -
7 Phòng Đăng ký Kinh doanh - - - - - -
8 Phòng Hợp tác Đầu tư - - - - - -
9 Phòng Kinh tế Ngành - - - - - -
10 Phòng Lao động Văn xã - - - - - -
11 Thanh tra Sở - - - - - -
12 Trung tâm thông tin, hỗ trợ và tư vấn DNVVN - - - - - -
13 DA JBIC - - - - - -