Lĩnh vực:
TTTên thủ tụcPhòng ban giải quyếtLĩnh vựcPhí, lệ phíThời gian giải quyết
1 Phê duyệt dự án đầu tư (nhóm A) Phòng Thẩm định dự án Thẩm định dự án  50
2 Phê duyệt dự án đầu tư nhóm B Phòng Thẩm định dự án Thẩm định dự án  37
3 Phê duyệt dự án đầu tư nhóm C Phòng Thẩm định dự án Thẩm định dự án  25
4 Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Phòng Thẩm định dự án Thẩm định dự án  20
5 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Phòng Thẩm định dự án Thẩm định dự án  15
6 Điều chỉnh tổng mức đầu tư Phòng Thẩm định dự án Thẩm định dự án  15
7 Phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư Phòng Thẩm định dự án Thẩm định dự án  15
8 Phê duyệt kết quả đấu thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư Phòng Thẩm định dự án Thẩm định dự án  15
9 Quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh Phòng Quy hoạch - Tổng hợp Thẩm định dự án  50
10 Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp Phòng Đăng ký Kinh doanh Đăng ký kinh doanh  2
11 Hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp Phòng Đăng ký Kinh doanh Đăng ký kinh doanh  2
12 Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phòng Đăng ký Kinh doanh Đăng ký kinh doanh  2
13 Hồ sơ đăng ký bổ sung, hiệu đính thông tin của doanh nghiệp Phòng Đăng ký Kinh doanh Đăng ký kinh doanh  2
14 Hồ sơ đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Bộ phận TN&TKQ Đăng ký kinh doanh  2
15 Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp Phòng Đăng ký Kinh doanh Đăng ký kinh doanh  2
16 Hồ sơ đăng ký tạm ngưng kinh doanh của doanh nghiệp Bộ phận TN&TKQ Đăng ký kinh doanh  3
17 Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế Phòng Đăng ký Kinh doanh Đăng ký kinh doanh  1
18 Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  10
19 Hồ sơ đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  10
20 Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  35
21 Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  65
22 Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  -1
23 Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  26
24 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  15
25 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  40
26 Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  3
27 Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  10
28 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  26
29 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  47
30 Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  10
31 Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  28
32 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  15
33 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  15
34 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  5
35 Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  3
36 Thủ tục giãn tiến độ đầu tư Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  15
37 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  15
38 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  15
39 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Phòng Hợp tác Đầu tư Hợp tác đầu tư  3
40 Phê duyệt chủ trương đối với ngân sách tỉnh (nhóm A) Phòng Thẩm định dự án Chủ trương đầu tư  30
41 Phê duyệt chủ trương đối với ngân sách tỉnh (nhóm B) Phòng Thẩm định dự án Chủ trương đầu tư  25
42 Phê duyệt chủ trương đối với ngân sách tỉnh (nhóm C) Phòng Thẩm định dự án Chủ trương đầu tư  15
43 Phê duyệt chủ trương đối với ngân sách Trung ương (nhóm A) Phòng Thẩm định dự án Chủ trương đầu tư  30
44 Phê duyệt chủ trương đối với ngân sách Trung ương (nhóm B) Phòng Thẩm định dự án Chủ trương đầu tư  25
45 Phê duyệt chủ trương đối với ngân sách Trung ương (nhóm C) Phòng Thẩm định dự án Chủ trương đầu tư  15
46 Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư (nhóm B) Phòng Thẩm định dự án Chủ trương đầu tư  20
47 Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư (nhóm C) Phòng Thẩm định dự án Chủ trương đầu tư  15
48 Hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án (NS tỉnh) Phòng Quy hoạch - Tổng hợp Thẩm định nguồn  10
49 Hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án (NS TW) Phòng Quy hoạch - Tổng hợp Thẩm định nguồn  10